WT 1/2014

Spis treści:

* Hospicjum dla dzieci. Koncepcje – wzorce – cele. Część I – Dziecko i jego rodzina. Pionierskie inicjatywy o długofalowych skutkach

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. O Sali Doświadczania Świata po raz drugi we Wrocławiu. II Forum Terapeutów „Nasz podopieczny w Sali Doświadczania Świata – problemy i rozwiązania”, 15-16 stycznia 2014, Wrocław

* Oczekiwania dotyczące superwizji pracy socjalnej na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

* Wywiad środowiskowy: błędy i rozwiązania. Indywidualny przypadek

* Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku: nasze wsparcie – twoja samodzielność

* Sami czy samotni?

* Rodzinne Domy Pomocy – refleksja praktyków

* Oaza pielęgnacyjna dla pacjentów z demencją. Aktualizacja koncepcji

* Poradnictwo psychologiczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście praktyki

* Recenzje


WT 2/2014


WT 3/2014

Spis treści:

* Przymus i przemoc jako odpowiedź na problemowe zachowania pacjenta demencyjnego? Część I

* Krytyczne głosy w domu dla seniorów. Profesjonalne reagowanie na niezadowolenie i skargi mieszkańców. Część II

* Miejsce, które zbliża dwa światy. Nurkowie z niepełnosprawnością fizyczną

* Łatwy język jako narzędzie przełamywania wykluczenia informacyjnego i edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ujęciu Inclusion Europe. Część II

* Opieka nad podopiecznym pampersowanym - problemy i rozwiązania. Podopieczny ingerujący leżący i podopieczny o dużej wadze ciała. (artykuł sponsorowany)

* Niepełnosprawny intelektualnie a uzależnienie – aspekty pedagogiczne i społeczne

* Małoletnie matki – zadanie dla pedagogiki, pracy socjalnej i opieki zdrowotnej. Część II

* Już nigdy sobie bez nas nie poradzą? Pacjent psychiatryczny nie chce opuszczać społeczności terapeutycznej. Część II – Wspomaganie w środowisku życiaWT 4/2014

Spis treści:

* Wolontariusz przy łóżku podopiecznego terminalnego i umierającego. Część I

* Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako ofiara przemocy seksualnej. Część I – Wprowadzenie

* Przestrzeń terapeutyczna. Pomiędzy teorią a praktyką codzienności WTZ

* Przymus i przemoc jako odpowiedź na problemowe zachowania pacjenta demencyjnego? Część II

* Opieka nad pacjentem geriatrycznym w Niemczech – na przykładzie Seniorenzentrum Lausitzperle w Spremberg

* Małoletnie matki – zadanie dla pedagogiki, pracy socjalnej i opieki zdrowotnej. Część III

* Już nigdy sobie bez nas nie poradzą? Pacjent psychiatryczny nie chce opuszczać społeczności terapeutycznej. Część III – Przygotowanie do kryzysu. Przetrwanie kryzysu


WT 5/2014

Spis treści:

* Osoba niepełnosprawna intelektualnie jako ofiara przemocy seksualnej. Część II – Profilaktyka poprzez edukowanie

* Senior w konfrontacji z obciążeniami starości. Perspektywa opiekuńcza i psychologiczna

* Jak to robią inni? Aebi-Hus. Najstarszy szwajcarski projekt stacjonarnego leczenia osób uzależnionych od narkotyków. Część I

* Casework - metoda pracy w kurateli sądowej

* Wolontariusz przy łóżku podopiecznego terminalnego i umierającego. Część II

* Wzmacnianie klienta pracy socjalnej. Współczesne znaczenie empowermentu – aktualizacje i dopowiedzenia. Część I

* Już nigdy sobie bez nas nie poradzą? Pacjent psychiatryczny nie chce opuszczać społeczności terapeutycznej. Część IV – Cel: stabilizacja codziennego funkcjonowania

* Recenzja


WT 6/2014

Spis treści:

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Głos i wyobraźnia moderatora w scenariuszach i „fantazyjnych podróżach”. Część I

* Stymulacja sensoryczna noworodków, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia w programach wczesnej interwencji terapeutycznej. Część I

* Starość okresem traumy? Refleksja psychoonkologiczna

* Zaburzenia świadomości – majaczenie seniora. Część I

* Jak to robią inni? Aebi-Hus. Najstarszy szwajcarski projekt stacjonarnego leczenia osób uzależnionych od narkotyków. Część II

* Wzmacnianie klienta pracy socjalnej. Współczesne znaczenie empowermentu – aktualizacje i dopowiedzenia. Część II

* Nawiązywanie i pogłębianie relacji z osobą z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Wybrane aspekty pielęgnacyjne i terapeutyczne. Część I – Pierwsze kontakty


WT 7-8/2014

Spis treści:

* Osoba niepełnosprawna intelektualnie – przestępcą? Analiza kontekstu przekraczania prawa przez podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Konsekwencje dla praktyko profesjonalnego pomagania

* Zdrowie somatyczne i sport osób niepełnosprawnych intelektualnie

* Stymulacja sensoryczna noworodków, niemowląt oraz dzieci do 3 roku życia w programach wczesnej interwencji terapeutycznej. Część II

* Zaburzenia świadomości – majaczenie seniora. Część II

* Terapeutyczne znaczenie zwierząt w relacjach z pacjentami demencyjnymi. Część I – Kontakt ze zwierzętami jako sposób normalizacji demencyjnej rzeczywistości

* Nawiązywanie i pogłębianie relacji z osobą z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Wybrane aspekty pielęgnacyjne i terapeutyczne. Część II – Między terapeutą a pacjentem

* Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Część I – Kontekst problemu. Priorytety interwencji

* Przypadek w pracy socjalnej. Część I – Budowanie obiektywnej perspektywy

* Niepijący alkoholik a jego rodzina i środowisko socjalne z perspektywy utrzymania / przerwania abstynencji. Część I – Obligatoryjny temat profilaktyki po zakończeniu leczenia odwykowego

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Głos i wyobraźnia moderatora w scenariuszach i „fantazyjnych podróżach”. Część IIWT 9/2014

Spis treści:

* Odwodnienie organizmu pacjenta umierającego. Prawdy i przekłamania – wskazówki dla personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego

* Przypadek w pracy socjalnej. Część II – Podejście holistyczne

* Niepijący alkoholik a jego rodzina i środowisko socjalne z perspektywy utrzymania / przerwania abstynencji. Część II – Umieć myśleć i rozmawiać o swojej sytuacji

* Realizujemy projekt: Kontakt osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem naturalnym. Wskazówki metodyczne i techniczne

* Terapeutyczne znaczenie zwierząt w relacjach z pacjentami demencyjnymi. Część II – Wybór i trening psa. Zadania terapeuty. Efekty zajęć

* Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Część II – Pomoc psychologiczna na przykładzie cukrzycy u osoby dorosłej

* Klub Użytkowników Sali Doświadczania Świata. Głos i wyobraźnia moderatora w scenariuszach i „fantazyjnych podróżach”. Część III


WT 10/2014

Spis treści:

* Nadmierny stres i przeżycia traumatyczne w życiu osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Część I

* Zaburzenia psychiczne w chorobach somatycznych. Część II – Pomoc psychologiczna dla pacjenta onkologicznego

* Niepijący alkoholik a jego rodzina i środowisko socjalne z perspektywy utrzymania / przerwania abstynencji. Część III – Pogłębianie perspektywy na konkretnych przykładach

* Papier jako medium zabawy i przygody dla naszych podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie. Część I

* Terapeutyczne znaczenie zwierząt w relacjach z pacjentami demencyjnymi. Część III – Strategie terapeuty zajęciowego. Praktyczna realizacja

* O etyce pracy pielęgnacyjno-opiekuńczej i terapeutycznej z seniorami. Refleksja praktyczna


WT 11-12/2014

Spis treści:

* Nadmierny stres i przeżycia traumatyczne w życiu osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Część II

* Symboliczny język osoby z chorobą demencyjną. Zauważyć – zrozumieć – zareagować

* Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) jako miejsce terapii zajęciowej i metod komplementarnych

* Podwójna diagnoza: psychoza schizofreniczna i uzależnienie. Psychoedukacja w perspektywie efektywności terapeutycznej

* Osiągnąć niemożliwe? Konstruktywna relacja terapeutyczna z ofiarą depresji

* Psychobiograficzny model opieki i pielęgnacji seniora z demencją

* Nie wystarczy mieć rację… Pracownik socjalny przekonuje klienta

* Papier jako medium zabawy i przygody dla naszych podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie. Część II

* Zrobię to później… Prokrastynacja jako przeszkoda dla efektywności profesjonalnego pomagania